Villkor

1. Annonsering, olämpligt material
All annonsering skall vara förenlig med lag och god marknadsföringssed. Nyttkontor Nu Sverige AB förbehåller sig rätten att ta bort från sin hemsida annonser eller annat material som strider mot lagen eller innehåller stötande, pornagrafiskt eller olämpligt innehåll eller som länkar till sidor med sådant innehåll. Nyttkontor har rätt att omgående förhindra fortsatt annonsering om det orsakar driftstörningar eller andra tekniska störningar hänförliga till Kunden.

2. Fakturering
Denna punkt avser tjänster, annonseringstjänster och andra tjänster - utöver - kostnadsfri publicering av objekt. Faktura förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3. Kundens ansvar
Kunden ansvarar gentemot Nyttkontor Nu Sverige AB för att annonsen inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt strider mot lagen. Kunden ersätter Nyttkontor Nu för skador som uppstått på grund av kundens eventuella intrång i annans immateriella rättighet. Det ska av Kundens material klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar, är avsändare, för annonsen.

4. Ansvarsbegränsning
Nyttkontor Nu Sverige AB ansvarar inte för fel vid länkningar från annonser. Nyttkontor Nu Sverige AB ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Nyttkontor Nu:s nätverk eller server.

Nyttkontor Nu Sverige AB ansvarar endast för direkta skador som orsakats av Nyttkontor Nu Sverige AB´s vårdslöshet eller anlitad underleverantörs vårdslöshet. Nyttkontor Nu Sverige AB´s skadeståndsskyldighet ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Nyttkontor Nu:s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande annonsperioden.
Om Kunden till följd av fel hänförlig till Nyttkontor NuSverige AB´s vårdslöshet inte kunnat annonsera på avtalat sätt har Kunden rätt till Fri annonsering motsvarande tid. Krav på ersättning i form av fri annonseringen ska framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet avhjälpts.

5. Force Majeure
Nyttkontor Nu Sverige AB är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats en omständighet som Nyttkontor Nu Sverige AB inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Nyttkontor Nu inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

6. Tillämplig lag och tvister
Tvist mellan Nyttkontor Nu Sverige AB och kund avgörs i svensk domstol med svensk lagstiftning. Tvist skall avgöras vid Borås tingsrätt som första instans.Några utvalda fastighetsägare